Articles in press have been peer-reviewed and accepted, which are not yet assigned to volumes /issues, but are citable by Digital Object Identifier (DOI).
Evaluation of opening and extension conditions of natural and hydraulic fractures in fractured reservoir
YIN Shuai, ZHAO Junhui, LIU Ping, SHEN Zhicheng
DOI: 10.11911/syztjs.2024022
Abstract FullText HTML
Technological Progress and Development Suggestions on the Integrated Development of Depleted Oil and Gas Reservoirs and New Energy
YAN Na
DOI: 10.11911/syztjs.2024058
Abstract FullText HTML PDF
Experimental Study on the Influence of Solid Particles on the Stress Sensitivity of Fractures in Tight Oil and Gas Reservoirs
ZHAO Xiangyang
DOI: 10.11911/syztjs.2024050
Abstract FullText HTML PDF
Challenges and Efficient Operation Mechanism of Shale Oil Exploration and Development in China
LIU Huimin, WANG Minsheng, LI Zhongchao, CHEN Zongqi, AI Kun, WANG Yunhai, MAO Yi, YAN Na
DOI: 10.11911/syztjs.2024052
Abstract FullText HTML PDF
Key Drilling Technologies for the Ultra-Deep Well Yuanshen 1
GAO Hangxian, LI Zhenxiang, HU Yanfeng
DOI: 10.11911/syztjs.2024054
Abstract FullText HTML PDF
The quantitative optimization method for multi-dimensional deep-water shallow well construction
Fu Chao, Yang Jin, Liu Huaqing, Yin Qishuai, Wang Lei, Hu Zhiqiang
DOI: 10.11911/syztjs.2024051
Abstract FullText HTML PDF
Quantitative Analysis Method of Residual Oil Based on Fluorescent Microscopic Observation of High Pressure Mercury Lamp
Li Zhongcheng, Bao Zhidong, Wang Hongxue, Zhang Dong
DOI: 10.11911/syztjs.2023114
Abstract FullText HTML PDF
Electrode system design and response simulation of azimuth lateral resistivity logging while drilling tool
AI Kun, HAN Yujiao
DOI: 10.11911/syztjs.2023118
Abstract FullText HTML PDF
Study on Corrosion Resistance of Surface-Modified Magnesium Alloy for Slip Base
LIU Jie, SHEN Delai, YAN Ruifeng, DENG Wei, QU Wentao
DOI: 10.11911/syztjs.2024011
Abstract FullText HTML PDF
Particle Huff and Puff Control Water Technique of Horizontal Well with Large Loss in Fracture-Vuggy Carbonate Reservoir
DAI Ling, JIANG Renkai, SUN Changwei, PEI Bolin, ZHAO Wei
DOI: 10.11911/syztjs.2024013
Abstract FullText HTML PDF
Efficient Closed Transportation Technologies for Offshore Water-Based Drilling Cuttings
WANG Jing, QI Jian, YUE Ming
DOI: 10.11911/syztjs.2023105
Abstract FullText HTML PDF
Research on Infrastructure of Intelligent Logging Interpretation Software Platform
GAO Zelin, WANG Jiaqi, ZHANG Qizi
DOI: 10.11911/syztjs.2023119
Abstract FullText HTML PDF
Innovation and Application of Environmental Protection Technologies for the Drilling Fluids in Shengli Oilfield
LIU Junyi, LI Gongrang, HUANG Limin, MA Xiaoyong, XIA Ye
DOI: 10.11911/syztjs.2023110
Abstract FullText HTML PDF
An Intelligent Lost Circulation Identification Method Using LSTM-Autoencoder and Ensemble Learning
SUN Weifeng, FENG Jianhan, ZHANG Dezhi, LI Weihua, LIU Kai, DAI Yongshou
DOI: 10.11911/syztjs.2024006
Abstract FullText HTML PDF
Change Trend and Development Suggestions of Underground Gas Storage in China
LI Chun, MIN Zhongshun, HE Haiyan, LIU Jie, TU Kun, WU Haitao
DOI: 10.11911/syztjs.2024020
Abstract FullText HTML PDF
Calculation of Optimal Distance from Electrode to Probe Pipe in Relief Well Magnetic Ranging
LI Fuqiang, SONG Zhaohui, YI Ming, LIU, ZHANG Sen, DIAO Binbin
DOI: 10.11911/syztjs.2024008
Abstract FullText HTML PDF
Numerical Simulation of the Structural Influence of a New Modular Electromagnetic Logging Instrument while Drilling
QIN Wenjuan, KANG Zhengming, ZHANG Yi, WU Jie, NI Weining
DOI: 10.11911/syztjs.2023101
Abstract FullText HTML PDF
Category
Research and Development Suggestions on Theory and Techniques in Ultra-Deep Well Engineering
GAO Deli, HUANG Wenjun
2024, 52(2): 1-11. DOI: 10.11911/syztjs.2024024
Abstract FullText HTML PDF
Inspiration and Practice of Drilling and Completion in 10 000-Meter Ultra-Deep Wells in the Gulf of Mexico
WANG Haige, ZHANG Jiawei, HUANG Hongchun, JI Guodong, HAO Chen
2024, 52(2): 12-23. DOI: 10.11911/syztjs.2024121
Abstract FullText HTML PDF
Several Key Issues in Safe and Efficient Development of Deep and Ultra-Deep Oil and Gas and Corresponding New Solutions
LIU Gonghui, ZHA Chunqing, CHEN Tian, WANG Wei
2024, 52(2): 24-30. DOI: 10.11911/syztjs.2024002
Abstract FullText HTML PDF
Physical Simulation Experiment and Result Analysis of Automatically Controlled Killing in Ultra-Deep Well
LI Jun, YANG Hongwei, CHEN Wang, LONG Zhenyu, ZHANG Geng
2024, 52(2): 31-37. DOI: 10.11911/syztjs.2024049
Abstract FullText HTML PDF
Digital Core Construction Methods for High Stress in Deep and Ultra-Deep Oil and Gas Reservoirs
YAO Jun, WANG Chunqi, HUANG Zhaoqin, YANG Yongfei, SUN Hai, ZHANG Lei
2024, 52(2): 38-47. DOI: 10.11911/syztjs.2024039
Abstract FullText HTML PDF
Key Technologies and Prospects for Oil and Gas Testing in Sinopec’s “Deep Underground Engineering”
ZHANG Jinhong, ZHANG Bo, CAO Ming, SUN Chenxiang, LIU Tao, LIAO Bichao, MOU Xiaoqing
2024, 52(2): 48-57. DOI: 10.11911/syztjs.2024037
Abstract FullText HTML PDF
Progress and the Way Forward of Key Engineering Technologies for “Deep Underground Engineering” in Shunbei Oil and Gas Field
HU Wenge
2024, 52(2): 58-65. DOI: 10.11911/syztjs.2024027
Abstract FullText HTML PDF
Staged Completion Technology for Ultra-Deep Wells in Shunbei Oil and Gas Field
DING Shidong, PANG Wei, ZHOU Jun, YANG dekai, HE Tong
2024, 52(2): 66-71. DOI: 10.11911/syztjs.2024046
Abstract FullText HTML PDF
Status Quo and Development Suggestions of Key Drilling Technologies for Extra-Deep Wells in Shunbei Oil and Gas Field
LIU Xianghua, YU Yang, LIU Jingtao
2024, 52(2): 72-77. DOI: 10.11911/syztjs.2024028
Abstract FullText HTML PDF
Key Technologies for Drilling Design of Well Shendi Take-1
WANG Chunsheng, FENG Shaobo, ZHANG Zhi, ZHOU Bo, LYU Xiaogang, ZHOU Bao
2024, 52(2): 78-86. DOI: 10.11911/syztjs.2024025
Abstract FullText HTML PDF
Ultra-Large Borehole Drilling Technologies of 10 000-Meter Deep Well SDCK1
CAI Mingjie, LUO Xin, CHEN Lili, HE Mingmin, PENG Hao, HE Bing
2024, 52(2): 87-92. DOI: 10.11911/syztjs.2024030
Abstract FullText HTML PDF
Drilling Fluid Technology for Ultra-Large Wellbore in the Upper Part of 10 000-Meter Deep Well SDCK1
LI Ran, LI Wenzhe, ZHANG Jiayin, LIU Yang
2024, 52(2): 93-99. DOI: 10.11911/syztjs.2024040
Abstract FullText HTML PDF
Research on Vibration Reduction, Energy Enhancement, and Acceleration Methods for Drilling Strings of 10 000-Meter Deep Wells
JI Guodong, CHEN Changchang, GUO Jianhua, XIA Lianbin, LIU Yongwang, SUN Yuqi
2024, 52(2): 100-107. DOI: 10.11911/syztjs.2024038
Abstract FullText HTML PDF
Simulation and Analysis of Dynamic Characteristics of Drilling String in Extra-Deep Wells
DI Qinfeng, YOU Mingming, LI Tianxin, ZHOU Xing, YANG Heyuan, WANG Wenchang
2024, 52(2): 108-117. DOI: 10.11911/syztjs.2024029
Abstract FullText HTML PDF
Dynamic Fatigue Failure Characteristics and Parameter Optimization ofDrill Strings in Ultra-Deep Wells
WANG Wenchang, XU Zukai, ZHOU Xing, WANG Zhaobin, CHEN Feng
2024, 52(2): 118-125. DOI: 10.11911/syztjs.2024033
Abstract FullText HTML PDF
Research on the Influence Mechanism of Heat-Insulating Coating Parameters in Temperature-Controlled Drilling of Ultra-Deep Well
SONG Xianzhi, YAO Xuezhe, XU Zhengming, ZHOU Mengmeng, WANG Qingchen
2024, 52(2): 126-135. DOI: 10.11911/syztjs.2024048
Abstract FullText HTML PDF
Multi-Solution Analysis and Optimization Strategy for Intelligent Well Killing in Deep Formation
WANG Zhiyuan, LIANG Peizhi, CHEN Keshan, ZHANG Zhi, ZHANG Jianbo, SUN Baojiang
2024, 52(2): 136-145. DOI: 10.11911/syztjs.2024034
Abstract FullText HTML PDF
Preparation and Performance Study of Plugging Agents for Deep Shale Based on Montmorillonite Modification
BAI Yang, ZHAI Yufen, QIU Xiaojiang, LUO Pingya, LI Daoxiong
2024, 52(2): 146-152. DOI: 10.11911/syztjs.2024035
Abstract FullText HTML PDF
Mechanism of Gas Flow in Matrix-Fracture in Deep Fractured Tight Sandstone Gas Reservoirs
QU Hongyan, HU Jiawei, ZHOU Fujian, SHI Jilong, LIU Cheng
2024, 52(2): 153-164. DOI: 10.11911/syztjs.2024045
Abstract FullText HTML PDF
Drilling Fluid Technology for Complex Deep Cambrian Formationsin Tarim Basin
JIN Junbin, DONG Xiaoqiang, WANG Weiji, ZHANG Dujie
2024, 52(2): 165-173. DOI: 10.11911/syztjs.2024042
Abstract FullText HTML PDF
Development and Application of Inclination Measurement Tool While Drilling in Vertical Well Sections with High Flow Rate
XU Qicong, CHEN Dong, FENG Siheng
2024, 52(2): 174-180. DOI: 10.11911/syztjs.2024041
Abstract FullText HTML PDF
Well Depth Measured with MWD Error Correction and Calculation of Borehole Position Uncertainty
DIAO Binbin, GAO Deli, LIU Zhe, WU Huapeng
2024, 52(2): 181-186. DOI: 10.11911/syztjs.2024043
Abstract FullText HTML PDF
Vertical Subdivision Layer Stimulation Technology for Ultra-Deep and Super-Thick Tight Sandstone in Kuqa Piedmont
PENG Fen, ZHANG Bao, YANG Pengcheng, XUE Haonan, PENG Jianxin, SHENG Zhimin
2024, 52(2): 187-193. DOI: 10.11911/syztjs.2023113
Abstract FullText HTML PDF
Research and Application of Integrated Geological Engineering Technology for Deep High-Pressure Wells in the Bozhong Sag
LI Zhankui, WU Liwei, GUO Mingyu, XU Kun, MA Fugang, LI Wenlong
2024, 52(2): 194-201. DOI: 10.11911/syztjs.2024031
Abstract FullText HTML PDF
Practices and Understandings of Acid Fracturing of Ultra/Extra-Deep Exploratory Wells in Sichuan Basin and Its Periphery
LI Heting, DAI Junqing, LI Zhenxiang
2024, 52(2): 202-210. DOI: 10.11911/syztjs.2024026
Abstract FullText HTML PDF
Three-Dimensional Mechanical Characteristics of Drill Collar Joints under Downhole Equivalent Impact Torque in Extra-Deep Well
QU Hao, CHEN Feng, CHEN Jialei, ZHANG Hao, MING Chuanzhong, LI Jirong
2024, 52(2): 211-217. DOI: 10.11911/syztjs.2024044
Abstract FullText HTML PDF
A Numerical Simulation for Damage Mechanical Behavior of Brazilian Splitting Test of Deep Shales
CUI Zhuang, HOU Bing
2024, 52(2): 218-228. DOI: 10.11911/syztjs.2024032
Abstract FullText HTML PDF
Simulation of Hydraulic Fracturing in Deep Hot Dry Rock Reservoir Based on Phase-Field Method
DAI Yifan, HOU Bing, LIAO Zhihao
2024, 52(2): 229-235. DOI: 10.11911/syztjs.2024047
Abstract FullText HTML PDF
Development and Safety Research of Dead Line Anchors for JGZ97 10 000-Meter Ultra-Deep Well Drilling Rig
QIN Saibo, YI Xianzhong, CAI Xingxing, ZHANG Xuwen, WANG Lijun, ZHANG Xiliang
2024, 52(2): 236-242. DOI: 10.11911/syztjs.2024036
Abstract FullText HTML PDF
More+